Regulamin kursów - Dental Arts Studio

Regulamin kursów

Regulamin Kursów prowadzonych przez Dental Arts Studio

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę: Dental Arts Studio
Radosław Łysek, ul. Tadeusza Szafrana 5A/U7, 30-363 Kraków regon: 122427474, NIP: 5492227432 zwanej dalej „Organizatorem”.
1.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w
Regulaminie będą ogłaszane w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązuje
wszystkich Uczestników.

Zgłoszenie uczestników oraz wpisanie na listę:

1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest wypełnienie przez Uczestnika Formularza
Rejestracyjnego dostępnego w Serwisie oraz dokonanie płatności za Szkolenie.
2. W Formularzu Rejestracyjnym należy  wypełnić wszystkie pola. Uczestnik  ma obowiązek podania
w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
warunków Szkolenia oraz Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub
niekompletnych danych. Przesłanie komunikacji z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu
Rejestracyjnym przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika
5. Organizator skontaktuje się z uczestnikiem mailowo w celu potwierdzenia uczestnictwa oraz
wpisania na listę uczestników.
6. Tylko po otrzymaniu maila oraz potwierdzeniu uczestnictwa miejsce na kursie zostanie
zagwarantowane.
7. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. W sytuacji gdy organizator otrzyma zgłoszenie na dany
termin kursu a miejsca zostaną wyczerpane poinformuje o tym uczestnika mailowo i ustali inny
termin kursu.

Obowiązki organizatora:

1. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z opublikowanym programem.
2. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z
odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.
3. Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów spełniających
warunki kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów i wpisanych do rejestru Okręgowych

Izb Lekarskich, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednia liczbę punktów
edukacyjnych.

Płatność:

1. W momencie potwierdzenia uczestnictwa uczestnik wpłaca 100 % wartości kursu podanej w
materiałach organizatora.
2. Płatności można dokonać poprzez serwis internetowy lub w uzasadnionych przydatkach
bezpośrednio na konto organizatora.
3. Jeżeli uczestnik powiadomi mailowo organizatora 14 dni przed kursem o swojej nieobecności
otrzyma zwrot 50 % kwoty wpłaconej za szkolenie.
4. Jeżeli poinformuje organizatora o swojej nieobecności później niż 14 dni od terminu szkolenia
wpłacona przez uczestnika kwota nie jest zwracana.
5. Uczestnik może podać osobę, która będzie uczestniczyła w kursie w jego zastępstwie za
pomocą wiadomości e mail podając wszystkie konieczne dane do zarejestrowania tej osoby.
6. W uzasadnionych wypadkach organizator może zaproponować inny termin szkolenia jeżeli
uczestnik nie może uczestniczyć w pierwotnym terminie szkolenia.
7. Organizator wystawi uczestnikowi fakturę do 7 dni po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie
organizatora.
8. Wpłacona kwota nie jest zwracana uczestnikowi w przypadku nie pojawienia się na szkoleniu
bez wcześniejszej informacji.

Zmiany terminu, miejsca prowadzenia kursu:

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty lub miejsca prowadzenia kursu.
2. W takiej sytuacji powiadomi wszystkich uczestników mailowo lub telefonicznie o zaistniałej
sytuacji.
3. Uczestnik może zgodzić się na udział w nowym terminie kursu lub może domagać się zwrotu
100 % wpłaconej kwoty za kurs.
4. W sytuacji odwołania, zmiany miejsca kursu z winy organizatora na prośbę uczestnika
zwracane jest 100 % wpłaconej za kurs kwoty.
5. Zwrot wpłaconej kwoty będzie dokonywany przelewem na konto bankowe uczestnika po
jego wcześniejszym przesłaniu w wiadomości mailowej do organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Organizatora takich jak działania i decyzje organów administracji państwowej i
lokalnej, strajki, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pożary, podtopienia, nagła choroby
wykładowcy, epidemie, przerwy w dostawie mediów), na które Organizator nie ma wpływu.
Wszystkie dokonane opłaty są alokowane na następne terminy kursów, które terminy organizator
poda z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem, a potwierdzenie terminu i uczestnictwo
odbywa się na takich samych zasadach jak w każdym kursie organizatora.

Prawa autorskie:

1.Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie Szkolenia chronione są Prawem
Autorskim.
2.Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora
można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z
zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek
upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie
materiałów powstałych w trakcie prowadzenia Szkolenia.
3.Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek Szkolenia do celów komercyjnych lub
innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

Reklamacje:

1. Każdy uczestnik kursu ma prawo zgłosić reklamację do pięciu dni roboczych od zakończenia
kursu w formie mailowej.
2. Reklamacji podlega część merytoryczna lub organizacyjna kursu.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji organizator weźmie pod uwagę średnią ocen uczestników
kursu.
4. Jeżeli średnia wszystkich ocen uczestników będzie wynosiła ponad 60 % wówczas reklamacja
nie zostanie rozpatrzona.
5. Organizator ma czas 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia jeśli
zostanie ona przesłana w terminie powyżej 5 dni roboczych od zakończenia kursu.
7. Uczestnikowi przysługuje prawo do: zwrotu części poniesionych kosztów, zwrotu całości
poniesionych kosztów lub ponownego udziału w szkoleniu w innym terminie jeśli reklamacja zostanie
rozpatrzona pozytywnie.

Dane osobowe:

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Dental Arts
Studio, ul. Tadeusza Szafrana 5A/U7 30-363 Kraków.
Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją
zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje swojego wizerunku w związku z prowadzonymi
szkoleniami na stronach internetowych organizatora, w materiałach promocyjnych oraz
social mediach.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator dokłada wszelkich starań aby prowadzone kursy miały najwyższą jakość
merytoryczną oraz organizacyjną.
2. Kwestie nieuregulowane tym regulaminem organizator postara się rozwiązać na zasadach
korzystnych dla uczestnika zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

kontakt

Rejestracja

Zadzwoń teraz:
kom. 508 502 802
tel. 12 445 35 04
mail: kontakt@dentalartsstudio.pl

Rejestracja online!

Dental Arts Studio

Osiedle „Fi”
ul. Tadeusza Szafrana 5a/u7
30-363 Kraków

Godziny otwarcia
Poniedziałek8:00 – 21:00
Wtorek8:00 – 21:00
Środa8:00 – 21:00
Czwartek8:00 – 21:00
Piątek8:00 – 21:00
SobotaDyżurna
NiedzielaZamknięte

Darmowy parking

darmowy parking dla klientów

Zadzwoń teraz!